Mythe : landelijke gebieden hebben een lage CO2-voetafdruk

plattelandsgemeenschappen hebben vaker een grotere CO2-voetafdruk dan hun stedelijke tegenhangers en hebben te kampen met grote problemen inzake de luchtkwaliteit. Dit is te wijten aan een aantal factoren: de noodzaak om grotere afstanden te rijden, een gebrek aan energiekeuze hetgeen leidt tot het gebruik van vervuilende brandstoffen (steenkool, stookolie, hout), en de uitstoot van broeikasgassen.

Over FREE

Meer dan 50 % van alle Europese burgers woont op het platteland. Ze bewonen meer dan 90 % van het Europese grondgebied en dragen bij tot 43 % van de brutowaarde van Europa. En toch houden politici en wetgevers bij het schrijven van hun energiebeleid nauwelijks rekening met de plattelandsgemeenschappen, ondanks hun belang.

Mensen die in de verder afgelegen gebieden van Europa wonen, hebben zelden toegang tot het aardgasnet en kunnen te kampen hebben met een onbetrouwbare en uiterst onefficiënte elektriciteitstoevoer. Ze moeten bijgevolg vaak een beroep doen op vaste en vloeibare brandstoffen met een hoog koolstofgehalte, die nog in verouderde technologieën worden gebruikt.

Het Future of Rural Energy in Europe (FREE)-initiatief geeft een stem aan al wie gelooft dat de landelijke energiebehoeften belangrijk zijn voor plattelandsbewoners en de hele Europese samenleving. Wij willen ons ervan vergewissen dat de beleidsmakers het volgende erkennen en dat ze hiernaar handelen.

Europese plattelandsgemeenschappen zijn belangrijk.

Een groot deel van de Europese bevolking leeft op het platteland. De landelijke gebieden vormen een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid en leveren een grote bijdrage aan de economie. Het welzijn van plattelandsgemeenschappen is een centrale prioriteit voor de regeringen, vooral de creatie van nieuwe banen en de verdere omkering van de verstedelijking. Landbouwers en landbouw in het algemeen blijven bovendien uiterst belangrijk op cultureel, politiek en economisch vlak. De Europese plattelandsgemeenschappen zijn te belangrijk om te worden genegeerd op het vlak van energie (en elk ander vlak).

Het platteland wordt achtergesteld in het energiebeleid.

Plattelandsgemeenschappen hebben andere energiebehoeften en een minder grote en veelal duurdere keuze dan de stedelijke bevolking. Plattelandsgemeenschappen hebben een grotere CO2-voetafdruk dan stadsbewoners en hebben nood aan betere toegang tot milieuvriendelijkere energiekeuzes. De energiewetgeving verwacht dat plattelandsgemeenschappen het zware werk verrichten in ons streven naar een milieuvriendelijkere, efficiëntere energie, zonder rekening te houden met hun eigen behoeften aan milieuvriendelijke energie, een betere luchtkwaliteit en een ruimere, goedkopere keuze.

Overheden moeten landelijke gemeenschappen meer betrekken en ondersteunen als ze energie- en klimaatdoelstellingen willen verwezenlijken.

Europa is vastberaden om de CO2-uitstoot te verminderen, te evolueren naar een koolstofarme economie en de energietoevoer en de toekomst van plattelandseconomieën veilig te stellen en te verbeteren. Dit beleid vergt een regelgeving die tussenkomt in de behoeften van plattelandsgemeenschappen en hen aanmoedigt om op te komen voor een efficiënt energieverbruik, zowel thuis als op commercieel niveau. De huidige regelgeving moet herzien en, indien nodig, verbeterd worden om dit te bereiken.

Het komende Second Energy Efficiency Action Plan dat de volgende stappen schetst om energie te besparen in Europa, bepaalt de weg vooruit naar een efficiënter energieverbruik. De EU en haar lidstaten moeten effectieve doelstellingen introduceren om te garanderen dat energiebesparing werkelijkheid wordt.

Een goed voorbeeld van hoe de Europese wetgeving een efficiënt energieverbruik kan bevorderen is de nieuwe versie van de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen. De richtlijn is een eerste stap in de goede richting om energie-efficiëntie in plattelandsgebouwen (huizen, bedrijven en boederijen) te ondersteunen. Nu moet de implementatie door de lidstaten er een succes van maken door energie-efficiëntie te ondersteunen door middel van normen en aanmoedigingspremies om plattelandsgemeenschappen te ondersteunen in het verbeteren van hun gebouwen.

Het FREE-initiatief wordt gelanceerd en gefinancierd door SHV Gas, een onafhankelijk Nederlands familiebedrijf en de grootste lpg-verdeler in de wereld. In Europa voorziet SHV Gas de huizen, bedrijven en auto’s van miljoenen klanten van brandstof, waarvan de meeste in landelijke gemeenschappen wonen die niet op het aardgas- of elektriciteitsnet zijn aangesloten. In België opereert SHV Gas onder de naam Primagaz.

Lpg is een product dat voortkomt uit de natuurlijke extractie van gas en olieraffinageprocessen. Het is een koolstofarme, weinig vervuilende brandstof die een aanzienlijke bijdrage kan leveren tot de verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten en tot een vermindering van de CO2 uitstoot.

FREE geniet de steun van een grote waaier aan groeperingen die zich inzetten voor een verbetering van onze toekomst en het verwezenlijken van het potentieel van plattelandsgemeenschappen door middel van een ruimere energiekeuze. FREE wordt onder andere gesteund door:

 • CEJA
 • Cogen
 • Glass for Europe
 • The Renewable Energy Foundation
 • AEGPL
 • Podlaskie Voivodeship
 • Rinnai
 • ACRE
 • NEA
 • Tecnocasa
 • Polyurethanes
 • EC Power
 • EUROMONTANA
 • BDR Thermea
 • RURENER
 • Regional Office of Silesia in Brussels
 • PKEO
 • Royal HaskoningDHV
 • SHV Energy
 • IREEN Project
 • DG CLIMA
 • Central Denmark Region
 • Zealand Region - Denmark